Financovanie strany

Financovanie politickej strany
HLAS – sociálna demokracia

Budeme vám vďační za každý váš finančný príspevok, ktorý nám umožní ostať nezávislými vo svojej práci a venovať všetku svoju energiu riešeniam pre lepší život ľudí na Slovensku. Nižšie je uvedený spôsob, akým nám môžete poskytnúť finančný príspevok.

Politickú stranu môžete podporiť finančným darom. V závislosti od výšky daru sa v zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach postupuje jedným z nasledovných spôsobov:

1. Ak hodnota daru od jedného darcu v kalendárnom roku nepresiahne 1.000,- EUR, môže darca poskytnúť strane finančný dar bankovým prevodom na účet vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK90 0900 0000 0051 7467 0672, pričom darca uvedie svoje meno a priezvisko, trvalé bydlisko a do poznámky uvedie „ dar“.

2. Ak hodnota daru od jedného darcu v kalendárnom roku presiahne sumu 1.000,- EUR, možno dar poskytnúť iba na základe písomnej zmluvy, ktorej vzor nájde tu. Podpis darcu na zmluve musí byť úradne osvedčený. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, darca zmluvu podpíše, overí svoj podpis a následne ním podpísanú zmluvu doručí na adresu sídla strany ( HLAS – sociálna demokracia, Lazaretská 15, 811 08 Bratislava). Po podpise zmluvy predsedom strany zašle strana HLAS– sociálna demokracia 1 vyhotovenie zmluvy na adresu darcu. Následne darca zrealizuje bezhotovostný prevod na účet politickej strany.

Maximálne možná suma od jedného darcu v jednom kalendárnom roku môže byť 300.000,- EUR.

Klikni pre skopírovanie IBANu IBAN Skopírovaný.

Zoznam darcov

Ján Ferenčák
Kežmarok
7 000 €
Ján Blcháč
Liptovský Mikuláš
7 000 €
Richard Raši
Košice
10 000 €
Peter Pellegrini
Banská Bystrica
20 000 €
Róbert Puci
Trebišov
7 000 €
Matúš Šutaj Eštok
Bratislava
10 000 €
Peter Kmec
Senec
7 000 €
Erik Tomáš
Bratislava
10 000 €
Ľubica Laššáková
Banská Bystrica
7 000 €
Denisa Saková
Bratislava
10 000 €
Peter Kalivoda
Bratislava
3 000 €
Jozef Guliga
Bardejov
1 500 €
Róbert Gašparík
Bánovce nad Bebravou
1 500 €
Rudolf Staník
Mojš
5 000 €
Peter Žiga
Košice
7 000 €

Súčet finančných darov na základe darovacej zmluvy

295 111 €Súčet finančných darov bez darovacej zmluvy

65 599 €Súčet finančných darov spolu

360 710 €

Daniel Štubňa
Pukanec
31. 08. 2023
10 000 €
Igor Šimko
Košice
19. 08. 2023
1 000 €
Igor Šimko
Košice
18. 08. 2023
3 000 €
Ján Čakloš
Trenčín
16. 08. 2023
5 000 €
Michal Semaník
Hutka
15. 08. 2023
9 000 €
Ján Jakubov
Košice
02. 08. 2023
6 000 €
Milan Benka
Bardejov
01. 08. 2023
10 000 €
Izet Karišik
Lok
28. 07. 2023
10 000 €
Peter Švider
Košice
27. 07. 2023
4 000 €
Igor Šimko
Košice
13. 07. 2023
3 000 €

Súčet finančných darov na základe darovacej zmluvy

238 500,00 €Súčet finančných darov bez darovacej zmluvy

4 516,64 €Súčet finančných darov spolu

243 016,64 €Ďakujeme, Vašu podporu si veľmi vážime

Obchodné meno: Fio banka a.s., pobočka zahraničnej banky
IČO: 368 693 76
sídlo: Dunajská 1, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Výška úveru: 2.000.000,- EUR
Dohodnutý úrok: 6,375 % p.a.
Dátum splatnosti: 6.6.2024
Dátum uzatvorenia zmluvy: 6.6.2023

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany HLAS - sociálna demokracia podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach.

2022 2021 2020