Zákony

HLAS - sociálna demokracia

24. februára 2021

Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia

Účelom ústavného zákona bolo skrátenie volebného obdobia v dôsledku opakovaných zlyhaní vlády SR v boji s pandémiou výsledkom čoho sú tisíce mŕtvych, stámiliónové pochybné obstarávania a prijímané chaotické opatrenia. Vláda zlyhávala vo všetkých oblastiach riadenia štátu.

DETAIL zákonu
18. septembra 2020

Odloženie povinnosti obcí spracovávať kuchynský odpad

Účelom návrhu zákona bol posun účinnosti ustanovení zákona o odpadoch, ktoré stanovovali povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. V dôsledku vzniku objektívnych dôvodov súvisiacich s pandémiou ochorenia Covid-19 reálne hrozilo, že veľký počet miest a obcí nedokáže takýto funkčný systém zberu zriadiť riadne a včas.

DETAIL zákonu
28. augusta 2020

Zvýšenie pandemickej OČR na úroveň 75% denného vymeriavacieho základu

Návrh zákona smeroval k zvýšeniu nároku na ošetrovné z pôvodných 55% denného vymeriavacieho základu na 75% denného vymeriavacieho základu s cieľom zlepšiť finančnú situáciu poberateľov ošetrovného, ktorí sa osobne a celodenne starali o dieťa do dovŕšenia 16. roku veku.

DETAIL zákonu
28. augusta 2020

Dofinancovanie obcí a vyšších územných celkov v dôsledku opatrení v boji s pandémiou

Návrh zákona predstavoval kompenzácie finančných strát obcí a vyšších územných celkov, ktoré nastali jednak v dôsledku zvýšených výdavkov na opatrenia v boli proti pandémii Covid – 19 nariadené vládou a zároveň v dôsledku poklesu príjmov.

DETAIL zákonu