Zákony

HLAS - sociálna demokracia

16. apríla 2021

Stabilita rastu a predvídateľnosti príspevkov pre ťažko zdravotne postihnutých

Účelom novely zákona bolo zabezpečiť stabilitu rastu a predvídateľnosti výšky dvoch príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – príspevku na osobnú asistenciu a príspevku na opatrovanie ich naviazaním na minimálnu mzdu. Uvedená zmena sa z dôvodu nezáujmu vlády SR javí ako nevyhnutná, keďže súčasná výška týchto príspevkov je naviazaná na nariadenie vlády SR, ktoré v súčasnom znení môže ostať nezmenené aj niekoľko rokov.

DETAIL zákonu
16. apríla 2021

Jednorazový pandemický príspevok vo výške 300,- EUR

Cieľom zákona bolo vyplatiť rodinám jednorazový pandemický príspevok vo výške 300,- EUR na každé nezaopatrené dieťa, pretože najviac postihnuté pandémiou sú rodiny s deťmi. Prieskumy ukazujú, že vláda SR zaostáva v ochrane obyvateľstva pred finančnými následkami pandémie. Z podpory je vynechaná široká masa ľudí, od občanov, ktorí prišli o prácu, cez rodičov, ktorí sa starajú o deti v domácnostiach až po študentov, ktorí prišli o možnosť príležitostnej práce.

DETAIL zákonu
24. februára 2021

Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia

Účelom ústavného zákona bolo skrátenie volebného obdobia v dôsledku opakovaných zlyhaní vlády SR v boji s pandémiou výsledkom čoho sú tisíce mŕtvych, stámiliónové pochybné obstarávania a prijímané chaotické opatrenia. Vláda zlyhávala vo všetkých oblastiach riadenia štátu.

DETAIL zákonu
18. septembra 2020

Odloženie povinnosti obcí spracovávať kuchynský odpad

Účelom návrhu zákona bol posun účinnosti ustanovení zákona o odpadoch, ktoré stanovovali povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. V dôsledku vzniku objektívnych dôvodov súvisiacich s pandémiou ochorenia Covid-19 reálne hrozilo, že veľký počet miest a obcí nedokáže takýto funkčný systém zberu zriadiť riadne a včas.

DETAIL zákonu
28. augusta 2020

Zvýšenie pandemickej OČR na úroveň 75% denného vymeriavacieho základu

Návrh zákona smeroval k zvýšeniu nároku na ošetrovné z pôvodných 55% denného vymeriavacieho základu na 75% denného vymeriavacieho základu s cieľom zlepšiť finančnú situáciu poberateľov ošetrovného, ktorí sa osobne a celodenne starali o dieťa do dovŕšenia 16. roku veku.

DETAIL zákonu
28. augusta 2020

Dofinancovanie obcí a vyšších územných celkov v dôsledku opatrení v boji s pandémiou

Návrh zákona predstavoval kompenzácie finančných strát obcí a vyšších územných celkov, ktoré nastali jednak v dôsledku zvýšených výdavkov na opatrenia v boli proti pandémii Covid – 19 nariadené vládou a zároveň v dôsledku poklesu príjmov.

DETAIL zákonu