Zákony

HLAS - sociálna demokracia

28. mája 2021

Zníženie sadzby dph pre gastro sektor na 5%.

Predmetom novely zákona je zníženie sadzby dph pre služby spojené s podávaním jedál a nápojov na 5% a od 1.1.2023 ponechať trvalo sadzbu dane na úrovni 10%

DETAIL zákonu
28. mája 2021

Obedy zadarmo pre deti v školách

Cieľom novely zákona je poskytnúť dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa širšiemu okruhu detí.

DETAIL zákonu
28. mája 2021

Zdvojnásobenie prídavku na dieťa

Navrhuje sa zdvojnásobiť prídavky na dieťa zo súčasných 25,50 eur na 50 eur.

DETAIL zákonu
18. mája 2021

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v katastrálnom území obcí

Predmetom vysporiadania sú pozemky vo vlastníctve štátu a v správe SPF

DETAIL zákonu
16. apríla 2021

Stabilita rastu a predvídateľnosti príspevkov pre ťažko zdravotne postihnutých

Účelom novely zákona bolo zabezpečiť stabilitu rastu a predvídateľnosti výšky dvoch príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – príspevku na osobnú asistenciu a príspevku na opatrovanie ich naviazaním na minimálnu mzdu. Uvedená zmena sa z dôvodu nezáujmu vlády SR javí ako nevyhnutná, keďže súčasná výška týchto príspevkov je naviazaná na nariadenie vlády SR, ktoré v súčasnom znení môže ostať nezmenené aj niekoľko rokov.

DETAIL zákonu
16. apríla 2021

Jednorazový pandemický príspevok vo výške 300,- EUR

Cieľom zákona bolo vyplatiť rodinám jednorazový pandemický príspevok vo výške 300,- EUR na každé nezaopatrené dieťa, pretože najviac postihnuté pandémiou sú rodiny s deťmi. Prieskumy ukazujú, že vláda SR zaostáva v ochrane obyvateľstva pred finančnými následkami pandémie. Z podpory je vynechaná široká masa ľudí, od občanov, ktorí prišli o prácu, cez rodičov, ktorí sa starajú o deti v domácnostiach až po študentov, ktorí prišli o možnosť príležitostnej práce.

DETAIL zákonu