Blog

HLAS - sociálna demokracia

Peter Kalivoda

Neprofesionálny a plný nesplnených sľubov, taký bol uplynulý rok pod taktovkou Ministerstva životného prostredia SR

Peter Kalivoda
Neprofesionálny a plný nesplnených sľubov, taký bol uplynulý rok pod taktovkou Ministerstva životného prostredia SR

Neprofesionálny a plný nesplnených sľubov, taký bol rok pod taktovkou MŽP SR, ktoré v roku 2022 premrhalo mnoho šancí. Celý rok sa niesol v znamení nesplnených sľubov, neprofesionálnych a nesystémových riešení, ktoré priniesli zmätok nie len v rezorte, ale aj v celej spoločnosti. Príkladom je nezvládnutie zavedenia povinnosti úpravy odpadov pred jeho ukladaním na skládkach, pre ktoré hrozil kolaps odpadového hospodárstva v obciach. K zmene došlo až po enormnom tlaku samospráv, keď minister Budaj ustúpil a vzdal svoj mocenský boj proti samosprávam. Jediné riešenie bolo presunúť termín tejto povinnosti. K posunu došlo, s odkladom o rok, ale scenár sa pre neschopnosť rezortu pripraviť súvisiace legislatívne zmeny, ktoré by zjednodušili proces prípravy môže opakovať znovu. Ďalším príkladom je nezvládnutá a silou pretlačená reforma národných parkov, kde dobrá myšlienka, bola realizovaná najhorším spôsobom, od zlého legislatívneho prístupu, po absolútne nezvládnutý proces delimitácie, až po problémy s ktorými sa boria novovzniknuté Správy národných parkov v súčasnosti. Tento zlý postup nezachráni ani významná finančná injekcia z Plánu obnovy a zvýšeného rozpočtu rezortu, ktorá má prekryť pachuť nezvládnutia tohto procesu. Do radu nesplnených povinností rezortu môžeme zaradiť sľúbený a verejnosti nepredstavený klimatický zákon, nesplnenú reformu EIA, žiadny významný posun nenastal v oblasti likvidácie starých environmentálnych záťaží, neboli prijaté dostatočné opatrenia na prebiehajúce infringementy, prebiehalo chaotické a nezvládnuté vyhlasovanie nových území NATURA 2000. Obdobne vyznieva predstavený návrh zonácií národných parkov, ktorý neplní kritéria vládou schválenej Envirostratégie ani IUCN.

Za veľké zlyhanie považujeme protiústavný návrh časti zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Týka sa to ustanovení, ktoré ukladajú vlastníkom verejných vodovodov povinnosť na vlastné náklady zabezpečovať opravy a údržbu prípojok. Za nesystémové a nie dobre nastavené považujeme spustenie projektu obnovy rodinných domov z Plánu obnovy, kde problém nastal už v tom, že minister Budaj silou pretlačil odobratie tejto agendy z Ministerstva hospodárstva SR, kde obdobný projekt už bežal a mal zriadené implementačné štruktúry. MŽP SR napriek tomu pre tento projekt vytváralo paralelnú štruktúru z financií, ktoré sa mohli využiť hospodárnejšie a aj spustenie celého projektu malo príchuť nie veľmi transparentnej komunikácie. Projekt obnovy rodinných domov budeme určite veľmi podrobne sledovať. Osobitnou kapitolou je zlé čerpanie finančných prostriedkov z OPKŽP a chaotické zmeny v Environmentálnom fonde. Rezortu sa nepodarilo vyvrátiť pochybnosti okolo netransparentného prideľovania finančných prostriedkov pre vybrané neziskové organizácie. Rezort prezentuje svoje úspechy, najmä cez aj tak nezvládnutú reformu národných parkov. Kde sú však ostatné agendy? Nie sú prinášané riešenia v nových trendoch, ako sú ekoinovácie, obehové hospodárstvo, nové nástroje environmentálnej politiky.

Personálne nestabilné ministerstvo a chaoticky riadené organizácie rezortu sa boria v nekompetentnosti a nekoncepčnosti. Neschopnosť ministerstva prinášať systémové, odborné riešenia a najmä neschopnosť vyjednávať nám dovoľuje hodnotiť jeho činnosť ako zlyhanie. Činnosť ministerstva sa obmedzila na PR a veľké vyhlásenia na tlačových besedách. Chiméra okolo schopnosti ministra Budaja priniesť do rezortu dobré a odborné riešenia sa rozplynula, rezort je nefunkčný, nový minister bude musieť vyvinúť extrémne úsilie, aby rezort stabilizoval a prinavrátil mu odbornosť.

<< Späť k článkom