Zákony

HLAS - sociálna demokracia

19. septembra 2022

Usporiadanie vlastníckych vzťahov  pozemkom na území obcí

Navrhuje sa usporiadanie vlastníckych vzťahov s cieľom odstrániť problémy obcí pri nakladaní s vlastným majetkom a stanovuje sa povinnosť Slovenskému pozemkovému fondu viesť osobitnú evidenciu pozemkov v jeho správe.

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Zavedenie skutočného 13. dôchodku

Navrhuje sa zaviesť skutočný 13. dôchodok vo výške priemerného mesačného dôchodku poberateľom všetkých druhov dôchodkov

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Oslobodenie od miestnej dane z poľnohospodárskej pôdy

Uvedený návrh má za cieľ znížiť náklady poľnohospodárov tým, že pôda, ktorú obhospodarujú viac nebude predmetom dane z pozemkov. Zároveň sa navrhuje výpadok z daní obciam a mestám v plnej výške kompenzovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Zavedenie minimálnej sumy, ktorou Slovenská republika bude každoročne podporovať Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Stanovuje sa záväzok Slovenskej republiky poskytovať zväzu na jeho činnosť príspevok zo štátneho rozpočtu každý rok vo výške 500 tisíc eur upravený o výšku inflácie v rozhodnom období

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o 200 eur a znovuzavedenie jednorazového prídavku pre prvákov základných škôl

Navrhuje sa zaviesť jednorazové zvýšenie prídavku na nezaopatrené dieťa v roku 2022 vo výške 200 eur  z dôvodu zvyšovania životných nákladov rodičov nezaopatrených detí a zavedenie zrušeného jednorazového prídavku na dieťa, ktoré nastúpi do 1. ročníka základnej školy v roku 2023 vo výške 200 eur

DETAIL zákonu
16. júna 2022

Mimoriadna valorizácia životného minima

Cieľom novely zákona je zavedenie mimoriadnej valorizácie sumy životného minima v dôsledku skokového nárastu regulovaných cien

DETAIL zákonu