Zákony

HLAS - sociálna demokracia

6. februára 2023

Obedy zadarmo pre širší okruh detí

Novelou zákona sa navrhuje rozšíriť súčasný okruh podporovaných detí pre všetky deti zo základných škôl a posledných ročníkov materských škôl v ktorých absolvujú povinnú predškolskú prípravu.

DETAIL zákonu
2. decembra 2022

Mimoriadny model valorizácie dôchodkov

Cieľom novely zákona je zavedenie mimoriadnej valorizácie dôchodkov ako reakcia na mimoriadny rast inflácie, ktorý zabezpečí stabilizáciu kúpyschopnosti dôchodcov

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Zvýšenie tarifných platov pre zamestnancov v školstve o 10 %

Cieľom novely zákona je zvýšiť tarifné platy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom o 10 % z dôvodu mimoriadne vysokej inflácie a rastu životných nákladov

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Zriadenie Centrálneho registra výziev

 Cieľom novely zákona je zaviesť poriadok pri poskytovaní dotácií, grantov a príspevkov tak, že všetky informácie o podmienkach výziev, ich žiadateľoch a úspešných uchádzačoch budú zverejnené na 1 mieste po vzore Centrálneho registra zmlúv

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Usporiadanie vlastníckych vzťahov  pozemkom na území obcí

Navrhuje sa usporiadanie vlastníckych vzťahov s cieľom odstrániť problémy obcí pri nakladaní s vlastným majetkom a stanovuje sa povinnosť Slovenskému pozemkovému fondu viesť osobitnú evidenciu pozemkov v jeho správe.

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Zavedenie skutočného 13. dôchodku

Navrhuje sa zaviesť skutočný 13. dôchodok vo výške priemerného mesačného dôchodku poberateľom všetkých druhov dôchodkov

DETAIL zákonu