Zákony

HLAS - sociálna demokracia

27. apríla 2022

Jednorazový finančný príspevok 

Cieľom je poskytnúť príspevok pre vybraný okruh obyvateľov vo výške 100 eur a ďalších 100 eur na každé nezaopatrené dieťa.

DETAIL zákonu
27. apríla 2022

Garancia predvídateľnosti príspevku na osobnú asistenciu

Cieľom je zabezpečiť každoročný rast príspevku na osobnú asistenciu, ktorý bude kopírovať vývoj rastu minimálnej mzdy

DETAIL zákonu
27. apríla 2022

Výnimka z verejného obstarávania pre zdravé potraviny

Cieľom novely zákona je umožniť školám a školským zariadeniam nakupovať potraviny od prvovýrobcov, lokálke a s dôrazom na kvalitu.

DETAIL zákonu
27. apríla 2022

Zavedenie 14. dôchodku

Novelou zákona sa navrhuje zavedenie štátnej sociálnej dávky ako reakcia na celoročný rast životných nákladov poberateľov dôchodkov.

DETAIL zákonu
27. apríla 2022

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom na území obcí

Zámerom novely zákona je vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom vo vlastníctve štátu, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obcí. 

DETAIL zákonu
14. marca 2022

Lepšia dostupnosť liekov pre pacientov

Cieľom novely zákona je zlepšiť komfort pacientov tým, že v odôvodnených prípadoch by im lieky, ktoré odporučil lekár so špecializáciou v príslušnom odbore mohol predpísať aj všeobecný lekár

DETAIL zákonu